من نمیتونم آتیش بزرگی رو که بر پا شده خاموش کنم

من نه بانی این آتیشم نه آتشنشانم

فقط یه رهگذرم که هرازگاهی دو تا جرقه پرتاب میشه سمتشو ممکنه حتی کشته شه!

ولی 

نهایت بتونم دو تا سطل آب بریزم

یا نهایتش خودمو نجات بدم

یا حتی دو آدم دیگه رو