میخک مینیاتوری


                                 هر بار عاشق تر شدم
                                                           دیوانه تر خواندی مرا