متن غم انگیزی که چند ساعت پیش نوشتین رو دوباره نخونید. چت های تلگرامتونو دوباره مرور نکنید!
نرین سراغ calls گوشی و زل نزنید به آخرین تماسش!
اینا داغون میکنه آدمو.

اگه قراره فراموش کنید پس بذارین زمان کار خودشو بکنه. 

هی Flash Back نزنید!