و این کولی وامانده در تنهاییِ جاده

رمیده از هزار دشتِ بی شقایق

و هزار آرزوی نقشِ بر آب

و دلی بی تاب

اگر آخر به پناهی امن؛


به بوسه ات نرسد چه کند؟